ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον ένα υπάλληλο είτε είναι να προσλάβουν. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους να διαθέτει υπεύθυνο/τεχνικό ασφαλείας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται βάση επικινδυνότητας και αυτό διακρίνεται από τα ΚΑΔ της επιχείρησης. Ο διαχωρισμός γίνεται σε Α, Β και Γ κατηγορία επικινδυνότητας (Για τον διαχωρισμό πατήστε εδώ )

Σε κάθε κατηγορία αλλάζει το κόστος και οι ώρες του σεμινάριου αλλά και οι προϋποθέσει

  • Γ κατηγορία επικινδυνότητας

Όσο αφορά την Γ κατηγορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3850/2010), (ΦΕΚ Α΄84) μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας και να απασχολεί μέχρι 50 άτομα

  • Β κατηγορία επικινδυνότητας

Όσο αφορά την Β κατηγορία για να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης πρέπει να πληροί μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις :

Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

  • 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)
  • άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

  • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
  • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
  • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
  • Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

Μέχρι και 20 εργαζόμενους

πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

135

Μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας.

Tooltip Text

“Το όραμα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων για τους τομείς με τους οποίους ασχολείται και να είναι ένα δυναμικό πολυεπίπεδο εκπαιδευτήριο που παρέχει υψηλής ποιότητας, σύγχρονη Δια Βίου Μάθηση και πιστοποίηση γνώσεων.”