Προγράμματα ΛΑΕΚ

Ηεργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλονταν υπέρ του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ίσχυε στο άρθρο 34 του Ν.4144/13. Από 1.7.2014 οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α’188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄88) διαµορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% µε εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισµένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆, συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν. 4144/13. ∆υνάµει της ως άνω διάταξης σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις σε τρίτους είναι ά κ υ ρ ε ς . Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ µε τη µε αριθ 658/45/12.12.2017 διατύπωση γνώµης η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ 3569/82/19.12.2017 απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, κατήρτισε για το έτος 2018 ετήσιο πρόγραµµα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων που αφορά στα προγράµµατα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων µε την ονοµασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2018» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2018».

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕ∆.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2018. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόµενοι σε αυτή, σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ , έως και την 20/12/2018.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής :

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόµενου στη συγκεκριµένη επιχείρηση. Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόµενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) µπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστηµα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
Η συµµετοχή των εργαζοµένων της επιχείρησης στο πρόγραµµα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην επιχείρηση κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται γι αυτούς η εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% (εξαιρούνται οι εποχικές επιχειρήσεις, άρθρο 24 του Ν.1836/89).
∆ε χρηµατοδοτούνται από το Λ.Α.Ε.Κ. προγράµµατα :
δι’ αλληλογραφίας
που αποτελούν τμήμα προγράµµατος δι’ αλληλογραφίας
που πραγµατοποιούνται εντός µεταφορικών µέσων (είτε κινούνται είτε όχι)
µε μεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης µε εξαίρεση τα e-learning προγράµµατα κατάρτισης
που πραγµατοποιούνται κατ’ οίκον
των οποίων µέρος τους περιλαµβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι
των οποίων η δοµή δεν µπορεί να είναι συµβατή µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
∆εν επιτρέπονται αλλαγές – µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης -στα παρακάτω στοιχεία του προγράµµατος: Στον τίτλο, το περιεχόµενο και το συνολικό αριθµό των ωρών κατάρτισης Στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος
Επιτρέπονται αλλαγές: στους καταρτιζόµενους όπως αυτοί έχουν δηλωθεί αρχικά, εφόσον η αλλαγή τους καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΛΑΕΚ µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!