E-LEARNING

H εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2012 από εκπαιδευτικούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της τυπικής, μη τυπικής αλλά και άτυπης εκπαίδευσης. Οδηγούμενοι από ανθρώπους με σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχουμε δημιουργήσει:

Μία υπερσύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που να περιλαμβάνει και τις 2 κατηγορίες: Ασύγχρονη και Σύγχρονη Μάθηση Η ανάπτυξη του συστήματός μας στηρίζεται στη φιλοσοφία της εποικοδομητικής μάθησης, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης e-learning. Επιπλέον, υπάρχουν δύο πλατφόρμες που αφορούν αποκλειστικά τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει ο όμιλος.

 

Παλαιότερη Έκδοση 1

Παλαιότερη Έκδοση 2

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΣΤΚ)

Για την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα, που καλείται “Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης” (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης.
Η αποτελεσματικότητα της τηλεκατάρτισης εξαρτάται από τον άρτιο μαθησιακό σχεδιασμό (learning design) του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο καταρτιζόμενος οφείλει να μην είναι παθητικός καταναλωτής υλικού, αλλά ενεργός συμμέτοχος στη μαθησιακή διαδικασία. Θα πρέπει να συνεργάζεται, να επιλύει προβλήματα, να συμμετέχει ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες, που θα περιγράφονται στο σχέδιο μαθήματος, αξιοποιώντας τα διάφορα εργαλεία που προσφέρει ένα Ο.Σ.Τ.Κ.
Κεντρική στόχευση αποτελεί η αντιμετώπιση της τηλεκατάρτισης και της δια ζώσης κατάρτισης με ενιαίο τρόπο, το ίδιο απαιτητικό, ιδίως στα ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν στην υποχρεωτική συμμετοχή των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, στη χρήση ηλεκτρονικού παρουσιολογίου, στον καθορισμό ανώτατου ορίου καταρτιζόμενων σε 25 άτομα ανά τμήμα, στην υποχρεωτική ύπαρξη επόπτη εξ αποστάσεως κατάρτισης ανά 100 καταρτιζόμενους, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες υποστήριξης των καταρτιζόμενων.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΒΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΟΣΣ)

Πληροφορικό σύστημα για την ορθή υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων, το οποίο υποστηρίζει λειτουργίες για την ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση των συνεδριών συμβουλευτικής υποστήριξης και διευκολύνει τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους. Το εν λόγω πληροφορικό σύστημα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ως υποσύστημα στο πληροφορικό σύστημα διοικητικής υποστήριξης ή να είναι ένα ξεχωριστό πληροφορικό σύστημα το οποίο να διαλειτουργεί με το πληροφορικό σύστημα διοικητικής υποστήριξης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-ΜΑΘΗΜΑ

Μέσω της αλματώδης τεχνολογίας που έχει εφαρμοστεί στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το e-Μάθημα έχει καταφέρει να κάνει προσιτή την μάθηση σε ποικίλα θεματικά πεδία, ψηφιοποιώντας τα απαραίτητα αντικείμενα διδασκαλίας για την κάθε ενότητα.

Με την συμβολή ειδικών πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο κάθε αντικείμενο, δημιουργήσαμε το πλάνο μαθημάτων για κάθε σεμινάριο που παρέχουμε.

Η τεχνολογική μας κατάρτιση επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του τμήματος που τους ενδιαφέρει αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, παραμένοντας στον δικό τους χώρο. Μόνη προϋπόθεση είναι να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και σχετική συσκευή.

Ο καταρτιζόμενος έχει την ευκαιρία να προσαρμόσει στις υποχρεώσεις και τον τρόπο ζωής του, τον χρόνο που αφιερώνει στην εκπαίδευση που επιθυμεί

E-LEARNING

Εκεί λοιπόν θα δει ότι:

Καθορίζονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι όλης της ενότητας.
Η ενότητα (γνωστικό αντικείμενο), χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο σε μαθήματα. Υπάρχει δηλαδή η σειρά: Γνωστικό αντικείμενο > Κεφαλαίο > Μαθήματα
Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι μπορεί η διάρθρωση της ύλης να φαίνεται ότι είναι σειριακή αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι γιατί στα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (links) που επιστέφουν σε κάποιο από τα προηγούμενα μαθήματα

Σε κάθε μάθημα:

1) Καθορίζονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος.

2) Αρχίζουμε πάντα με αυτό που στην κλασσική εκπαίδευση λέμε «παράδοση» του μαθήματος.

3) E-learning

Αυτή γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών αναπαραστάσεων, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ότι κρίνεται από τους εκπαιδευτές ως πιο πρόσφορο για το συγκεκριμένο μάθημα:

 • Video (συνήθως σε εφαρμογές πληροφορικής)
 • Κλασσικό κείμενο (συνήθως όταν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό)
 • Αμφίδρομες εφαρμογές java (συνήθως στις φυσικές επιστήμες)
 • Ενσωματωμένα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού (στα μαθηματικά ή στις φυσικές επιστήμες)
 • Παρουσιάσεις
 • Εικόνες
 • Ήχος
 • Συνδυασμός των παραπάνω

Στο τέλος της παρουσίασης-παράδοσης του μαθήματος ακολουθούν οι ασκήσεις-εφαρμογές. Εδώ έχουμε πλήθος από ερωτήσεις και ασκήσεις όλων των ειδών (ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενού κλπ).

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν παρατίθενται μόνο κάποιες ασκήσεις αλλά οι ασκήσεις αυτές είναι μοριοδοτημένες. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος κάνοντας κάποια άσκηση βαθμολογείται και καταγράφεται η βαθμολογία του. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέγξει και αυτός αλλά και ο εκπαιδευτής που υπάρχει χαμηλή βαθμολογία για να υπάρξει η λεγόμενη ανατροφοδότηση (feedback) που είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.

4) Το τελευταίο στάδιο είναι η επαφή εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου.
Αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails)
 • Δικτυακή συζήτηση (chat) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευτή και πολλών εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευομένων μεταξύ τους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου Ασύγχρονης Εκπαίδευσης είναι:

Η ευελιξία στον χρόνο μάθησης. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει πότε αυτός έχει ελεύθερο χρόνο για να κάνει την εκπαίδευσή του σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ούτε και διαδικτυακά ραντεβού.

Το χαμηλό οικονομικό κόστος. Επειδή ο εκπαιδευόμενος δεν απασχολείται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης είναι και ο πιο φθηνός οικονομικά.

2η ΜΕΘΟΔΟΣ – 100% ΣΥΓΧΡΟΝΑ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για τα σχολικά μαθήματα.

Διαδικασία

e-learning

Αρχικά γίνεται η εγγραφή του εκπαιδευόμενου στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός επιλέγεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο κατά την εγγραφή του, ο δε κωδικός παραμένει άγνωστος ακόμα και από τον διαχειριστή στου συστήματος αφού είναι κωδικοποιημένος.
Δηλαδή η εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γίνεται μέσα από την πλατφόρμα της ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ.
Στη συνέχεια μεταβαίνει στο αντικείμενο ή τα αντικείμενα για τα οποία έχει αποκτήσει δικαιώματα. Για την διαδικασία απόκτησης αυτών των δικαιωμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Όταν ο εκπαιδευόμενος μεταβεί στο αντικείμενο που έχει επιλέξει, θα δει το πρόγραμμα των online συναντήσεων που έχει καθοριστεί. Φυσικά το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι κάτι δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή σε ημέρα ή ώρα συνάντησης αυτό φυσικά και μπορεί να γίνει.
Αν βρισκόμαστε στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, όπου το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αυτό καθορίζεται με τη διαδραστική συμμετοχή όλων μέσω μια πλατφόρμας όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει τις ημέρες και ώρες που επιθυμεί και στο τέλος ο συντονιστής βγάζει το βέλτιστο πρόγραμμα.

Το μάθημα

15 λεπτά πριν από την ώρα του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του e-μάθημα. Αυτό όπως είπαμε και πριν γίνεται μέσα από την πλατφόρμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εκπαίδευσης.
Το μάθημα γίνεται ζωντανά δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένο. Την ίδια χρονική στιγμή ο καθηγητής βρίσκεται σε κάποια από τις αίθουσές μας και ο μαθητής-τρια στην οθόνη του Υπολογιστή.

Δημιουργείτε δηλαδή μια «εικονική τάξη» που έχει γίνει προσπάθεια να μοιάζει όσο γίνεται περισσότερο με μια πραγματική αίθουσα διδασκαλίας.

Έτσι λοιπόν:

Η ζωντανή διδασκαλία περιλαμβάνει online επεξήγηση της θεωρίας, υποδειγματικές λύσεις των ασκήσεων και ομιλία του καθηγητή προς τους μαθητές. Περιλαμβάνει δηλαδή όλα αυτά που με τον παραδοσιακό τρόπο λέμε «παράδοση» του μαθήματος.
Στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήσεις των μαθητών προς τον καθηγητή.
Φυσικά ο μαθητής μπορεί να γράψει στον πίνακα, όπως γίνεται και στην πραγματική αίθουσα διδασκαλίας.
Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα (αν ο καθηγητής το επιτρέψει) κάποιος μαθητής να γράψει και στον πίνακα του καθηγητή.

e-learning

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

Η όλη διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με μαγνητοσκοπημένο μάθημα (δηλ. βίντεο «κονσέρβα»)
Δεν υπάρχει καμία χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην εκφώνηση και στην ακρόαση.
Γίνεται ένα ζωντανό μάθημα από έναν έμπειρο καθηγητή (όλοι οι καθηγητές μας έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία) και στηρίζεται στην αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας.
Οι καθηγητές μας διδάσκουν μέσα σε κάποιες από τις αίθουσες-studio που διαθέτει το e-μάθημα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν όλη την ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη η οποία είναι πλούσια σε θεωρία, ασκήσεις & προβλήματα αλλά και σε εκπαιδευτικό λογισμικό.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. Geogebra για τα μαθηματικά) μπορεί ο καθηγητής να το διαμοιράσει σε όλους τους εκπαιδευόμενους
Χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του e-μάθημα

Τεχνικά

Δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός για την εισαγωγή στην πλατφόρμα και την παρακολούθηση του μαθήματος. Χρειάζεται απλά ένας υπολογιστής με μια απλή ADSL πρόσβαση στο Internet. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε φυλλομετρητή (Browser) Internet Explorer, Firefox, Chrome κλπ.
Συστήνεται μόνο για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος αντί για το μικρόφωνο και τα ηχεία του υπολογιστή (π.χ. ενός Laptop) να χρησιμοποιείται καλύτερα ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου (USB Headset). Η ύπαρξη και χρήση της web κάμερας είναι προαιρετική

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Ταυτόχρονη μεταφορά εικόνας, ήχου και αρχείων (.doc, .pdf, .ppt)
 • Προβολή της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή του καθηγητή στους μαθητές.
 • Χρήση διαδραστικού πίνακα (Whiteboard)
 • Γραπτή συνομιλία (chat)
 • Ιδιωτική γραπτή συνομιλία (private chat)
 • Απλό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα
 • Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση από τους συμμετέχοντες
 • Πολλαπλά μικρόφωνα και συνδέσεις βίντεο
 • Χρήση και διαμοιρασμός εγγράφων
 • Επιπλέον υπηρεσίες

Το πιο σημαντικό είναι ότι το μάθημα (συνεδρία) καταγράφεται. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μπορεί όποτε θέλει να το ξένα παρακολουθήσει, ασύγχρονα αυτή τη φορά όποτε αυτός το κρίνει σκόπιμο. Η τεχνική αυτή δυνατότητα ξεπερνάει ακόμα και την παραδοσιακή τάξη όπου κανένα μάθημα δεν καταγράφεται και ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

3η ΜΕΘΟΔΟΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για κάποια (σχετικά πιο δύσκολα) αντικείμενα πληροφορικής, για τις περισσότερες ξένες γλώσσες και για τα περισσότερα σχολικά μαθήματα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Είναι μια συνδυαστική πρακτική διδασκαλίας (Blended Learning). Περιλαμβάνει πρώτα εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου ο εκπαιδευόμενος μελετάει στο χώρο και στο χρόνο που θέλει.

e-learning

Η διαφορά όμως με την 1η μέθοδο (100% ασύγχρονη εκπαίδευση) είναι ότι εδώ υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ύλης που πρέπει να βγάλει ο εκπαιδευόμενος μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει από την αρχή καθοριστεί.

Αυτό γίνεται γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την ασύγχρονη εκπαίδευση ακολουθεί η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δηλαδή μάθημα στην «εικονική τάξη». Τα χρονικά αυτά διαστήματα καθορίζονται από την ομάδα και είναι συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

Έτσι λοιπόν με την καθοδήγηση του καθηγητή πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες ζωντανές παραδόσεις καθηγητή και αυτοδιδασκαλία, χρησιμοποιώντας διαδραστικό υλικό. Με τη μέθοδο αυτή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις καθορίζεται η ύλη που πρέπει να προετοιμάσει για την επόμενη συνάντηση, επιλύονται απορίες και διδάσκονται οι επόμενες ενότητες.