ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τα πρότυπα ISO συμφωνούνται διεθνώς από ειδικούς

Σκεφτείτε τα ως μια φόρμουλα που περιγράφει τον καλύτερο τρόπο να κάνετε κάτι.

Θα μπορούσε να αφορά την παραγωγή ενός προϊόντος, τη διαχείριση μιας διαδικασίας, την παροχή μιας υπηρεσίας ή την προμήθεια υλικών – τα πρότυπα καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα δραστηριοτήτων. Τα πρότυπα είναι η αποσταγμένη σοφία ατόμων με εμπειρία στο αντικείμενό τους και που γνωρίζουν τις ανάγκες των οργανισμών που εκπροσωπούν – άτομα όπως κατασκευαστές, πωλητές, αγοραστές, πελάτες, εμπορικές ενώσεις, χρήστες ή ρυθμιστές.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός e-School μετά από 10 και πλέον χρόνια λειτουργίας με παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών πέτυχε να πιστοποιηθεί με τρία διαφορετικά διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας των υπηρεσιών του. Επιπλέον, είμαστε από τα λίγα πανελλαδικά κέντρα επιπέδου 2 αρχικά από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και στη συνέχεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 27001

Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα δραστηριοτήτων, που θέλουν να διασφαλίσουν τα δεδομένα τους (οικονομικά, τεχνογνωσία, στοιχεία εργαζομένων, πληροφορίες που ανταλλάσσουν με τρίτα μέρη).

Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 αποδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού:

  • στην προστασία των συμφερόντων του οργανισμού και των συναλλασσομένων μερών
  • στην ικανοποίηση κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων
  • στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών
  • στην εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 27701

 

Το πρότυπο ISO27701 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες απαιτήσεις για έναν οργανισμό που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001 και ο οποίος επιθυμεί να συμπεριλάβει και τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ανεξάρτητο πρότυπο για οποιονδήποτε Οργανισμό επιθυμεί να επιδείξει σχετική συμμόρφωση είτε στα πλαίσια της νομοθεσίας, είτε σε σχέση με επιχειρηματικούς ρόλους υπέυθυνου επεξεργασίας, εκτελούντος επεξεργασία, είτε υπεργολάβου εκτελούντος επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΔΒΜ) περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα -τυπική, μη τυπική ή άτυπη- η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση και έχει στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η ΔΒΜ μπορεί να πραγματοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, εντός ή εκτός των τυπικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΔΒΜ επενδύει στον άνθρωπο και στη γνώση, προάγει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, περιλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού, και διευρύνει τις ευκαιρίες για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Στόχος είναι η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.