ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ HORIZON 2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
O Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL συμμετέχει στη διακρατική εταιρική σχέση (TEMP), η οποία έχει συσταθεί στο πλαίσιο του σχεδίου PHERECLOS που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020».
Αποστολή της εταιρικής σχέσης TEMP είναι η εφαρμογή και η διάδοση των αποτελεσμάτων που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία και ανάλυση περιπτώσεων ορθών πρακτικών, καθώς και από την εφαρμογή των μοντέλων Τοπικής Εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου PHERECLOS.
Επιπλέον, η εταιρική σχέση TEMP στοχεύει στην προώθηση της ιδέας του Ανοιχτού Σχολείου που αποτελεί τη γενική αποστολή του σχεδίου PHERECLOS. Το Ανοιχτό Σχολείο φιλοδοξεί να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ της σχολικής κοινότητας και των παρόχων εκπαίδευσης διαφόρων τομέων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Participation in the Horizon2020 programme

E-SCHOOLparticipates in the cross-sectorial Transnational Education Mentoring Partnership (TEMP) which has been established in the framework of PHERECLOS project funding from the EU under the programme “HORIZON 2020”. The ambition for forming the TEMP partnership is to implement and disseminate …


Source