Άλλη μία συνάντηση του σχεδίου AdultMisinfo (2020‐1‐NO01‐KA204‐076450) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σήμερα 19 Ιανουαρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του έργου με έμφαση στην ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων.
Καθορίστηκαν μεταξύ των εταίρων τα καθήκοντα και οι ευθύνες και συζητήθηκε διεξοδικά η οργάνωση της διάδοσης του σχεδίου.

New online meeting of the AdultMisinfo project

Another meeting of the #AdultMisinfo project was held online via zoom on January 19, 2021. During the meeting, the next steps of the project were discussed with a focus on the development of the Intellectual Outputs. Tasks and responsibilities were shared among partners. Moreover, close attention wa…


Source