? ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο (ειδικούς πίνακες με προκηρύξεις ΑΣΕΠ) ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Ειδική Εκπαίδευση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.
? Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα
? Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση
? Επίπεδο σπουδών: Master
? Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
? Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
? Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Για την Καρδίτσα:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source