ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
? ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
ΑΦΜ Υποψηφίου
ΑΜΚΑ Υποψηφίου
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ούσα
Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Θεωρητική κατάρτιση ή/και Συμβουλευτική σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα
Πιστοποίηση
Αξία Επιδόματος, 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης είτε συνδυασμός των παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source