Ο γενικός στόχος του έργου BREAKING THE CEILING (BTC) είναι να παρέχει στις γυναίκες τις κοινωνικές δεξιότητες για να αναπτυχθούν με πιο αυτόνομο και ενδυναμωμένο τρόπο στο εργασιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να σπάσουν 'τη γυάλινη οροφή' και να ανέβουν στο οργανόγραμμα των οργανισμών τους. Στόχος είναι να μειωθεί το τεράστιο χάσμα στον αριθμό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε σύγκριση με τους άνδρες, προσδίδοντας έτσι μια γυναικεία σφραγίδα στον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων και, τελικά, βελτιώνοντας την κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ.
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την ομάδα-στόχο σχετικά με τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων στη σημερινή αγορά εργασίας και να οδηγήσει στον προσδιορισμό των 12 βασικών ήπιων δεξιοτήτων που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι γυναίκες προκειμένου να ενισχύσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

https://forms.gle/YcCAniU8tNDtcK8c6

#BTC #ERASMUS+ #KA220

BREAKING THE CEILING – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται για το έργο "BREAKING THE CEILING" στο πλαίσιο του έργου № 2022-1-DE02-KA220-VET-000085146, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ. Το BREAKING THE CEI…