Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου "The right gamification for tackling early school leaving and disadvantage" με το ακρωνύμιο GAMIRIGHT και τον κωδικό 2020-1-ES01-KA201-082223 πραγματοποιήθηκε 💻 διαδικτυακά στις 🗓️ 21 Ιανουαρίου 2021.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την μέχρι τώρα πρόοδο και επίσης να οργανώσουν τις επικείμενες δραστηριότητες του έργου.
Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση των δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου.

2nd Online Meeting of GamiRight project

The second Online Meeting of the "The right gamification for tackling early school leaving and disadvantage" project with acronym GAMIRIGHT and code 2020-1-ES01-KA201-082223 was held online on January 21, 2021. During the meeting, partners had the opportunity to discuss the progress so far and also….


Source