Νέες προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Σωτήρης Μπέσκος

Σωτήρης Μπέσκος

13/10/2020 – 09:25
13/10/2020 – 09:25
13/10/2020 – 09:25

Νέες προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ενέκρινε το υπουργείο Εργασίας με αποφάσεις του λόγω της μη κάλυψης σημαντικών αναγκκών σε προσωπικό

Οκτώ προσλήψεις με συμβάσεις έργου που θα αφορούν ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με ψυχιάτρους από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και την σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προβλέπουν τρεις διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε οκτώ (8) ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών
των Παραρτημάτων του, όσον αφορά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους περιθαλπόμενους τους, ως εξής:

α) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ένας (1) στο Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων για 104 ώρες (52 εβδομάδες*2 ώρες/εβδομάδα), ένας (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένας (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 260 ώρες ο καθένας
(52 εβδομάδες*5 ώρες/εβδομάδα).

Στους υφιστάμενους οργανισμούς των Παραρτημάτων ΑΜΕΑ του ΚΚΠΠ Ηπείρου δεν προβλέπονται θέσεις Ψυχιάτρων, παρόλο που οι παθήσεις και η διαχείριση των περιστατικών που φιλοξενούνται, σχετίζονται με κατάθλιψη, γεροντική άνοια, σχιζοφρένεια, νοητική στέρηση, παθήσεις που χρήζουν ιατρικής φροντίδας από ψυχίατρο. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις θα ανέλθει στο ποσό των 15.840,00 €, ήτοι 6.600,00 € για κάθε ένα γιατρό ψυχίατρο που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και 2.640,00 για το γιατρό ψυχίατρο που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων.

β) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών,οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας (1) εξ αυτών στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένας (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 104 ώρες ο καθένας (52 εβδομάδες*2 ώρες/εβδομάδα).

Στον υφιστάμενο Οργανισμό του Παραρτήματος προβλέπονται οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή Ορθοπεδικής, οι οποίες όμως παραμένουν κενές, λόγω αναστολής προσλήψεων και περιορισμού των αναγκών του Παραρτήματος, καθώς τα σοβαρότερα περιστατικά παραπέμπονται άμεσα στο Νοσοκομείο της περιοχής (Φιλιατών), που βρίσκεται πλησίον των μονάδων.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις θα ανέλθει στο ποσό των 5.280,00 €, ήτοι 2.640,00 € για κάθε ένα γιατρό ορθοπεδικό που θα συμβληθεί με το
Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας.

γ) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας (1) εξ αυτών στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων
«Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για 520 ώρες (52 εβδομάδες * 10 ώρες/εβδομάδα), ένας (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 ώρες
(52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα) και ένας (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 ώρες (52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα).

Στους υφιστάμενους οργανισμούς των Παραρτημάτων προβλέπονται τρεις (3) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών (Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής), οι οποίες όμως
παραμένουν κενές, λόγω αναστολής προσλήψεων και περιορισμού των αναγκών του Παραρτήματος, καθώς τα σοβαρότερα περιστατικά παραπέμπονται άμεσα στο
Νοσοκομείο της περιοχής (Φιλιατών), που βρίσκεται πλησίον των μονάδων.

Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, διότι απαιτούνται εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις που δεν διαθέτει και δεν
αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, διότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των περιθαλπομένων που χρήζουν τακτικής ιατρικής φροντίδας από ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ορθοπεδικής και από παθολόγο ή γενικής ιατρικής. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που θα καθοριστούν από το Κέντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη

Παράλληλα με δεύτερη απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε δύο (2) ψυχιάτρους για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ψυχιατρικής παρακολούθησης των περιθαλπομένων των Παραρτημάτων του, ως εξής:

α) Έναν (1) ιατρό ψυχίατρο, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ψυχιατρικής στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
και ειδικότερα για 52 ώρες (52 εβδομάδες * 1 ώρα/εβδομάδα). Ο ψυχίατρος που θα συμβληθεί με το Κέντρο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο συγκεκριμένο Παράρτημα σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που κρίνει ο ίδιος αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 1.750,00 €.
β) Έναν (1) ιατρό ψυχίατρο, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ψυχιατρικής στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ειδικότερα για 104 ώρες (52 εβδομάδες * 2 ώρες/εβδομάδα).

Τέλος καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε οκτώ (8) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αφενός των έκτακτων αναγκών ιατρικής φροντίδας των περιθαλπομένων και των φιλοξενούμενων παιδιών των Παραρτημάτων του Φορέα και αφετέρου για την ομαλή λειτουργία του ΚΚΠΠ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια και τους κανόνες εργασίας, ως εξής:

α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας,

β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παιδοψυχιάτρων, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας,

γ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας,

δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας, ο  οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες στην κεντρική υπηρεσία του Κέντρου και στα Παραρτήματα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας,
ΑΜΕΑ Εύβοιας και Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας,

ε) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και
ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας,

στ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, με σκοπό την απασχόληση των περιθαλπόμενων και των φιλοξενούμενων παιδιών, την ανάπτυξη σε αυτούς ικανοτήτων για εργασία και δημιουργική
δραστηριότητα, τη βελτίωση των διαταραχών και των φυσικών τους λειτουργιών.

Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό και δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. 11561/ 10-07-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες
και ώρες της εβδομάδας που θα καθοριστούν από το Κέντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Dikaiologitika News στο Google News

viber Το Dikaiologitika News και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

image1

Παπαευαγγέλου: Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση προστασίας από το εμβόλιο

image2

Πρόταση για ταυτόχρονο άνοιγμα καταστημάτων, καφέ και εστιατορίων!

image3

ΠΟΥ: Πότε πρέπει να φοράτε μάσκα όταν βρίσκεστε στο σπίτι

image4

Από Παρασκευή στα… κομμωτήρια, ανοίγουν κέντρα αισθητικής, καταστήματα λιανικής

image5

Ντέιβιντ Τσανγκ: O διάσημος σεφ που κέρδισε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

image6

Η ΔΕΗ ξεκινά να επιδοτεί φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας και να δίνει «μπόνους»

Source link

2020-12-07T00:57:58+03:00December 7th, 2020|
  • Λ. Σακελλαρίου 29

    Κεντρικός Πεζόδρομος

    43132 - Καρδίτσα

  • 2441021130
  • 2107006281
  • 6978520099 (What's Up)
  • 2441073999
  • Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 π.μ. - 09.00 μ.μ.
Go to Top